[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแบบวัดการรับรู้ EIT
ส่วนเสียภายนอก (EIT)
(เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ
มีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน
ITA ของหน่วยงาน)
Facebook โรงเรียน


linkคู่มือสถานศึกษาปลอดภัย
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 235 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
วิสัยท้ศน์ และพันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีทักษะ ความรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำสู่มาตฐานสากล
บนพื้นฐานวิถีพุทธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ (Mission)
     1. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็นไทย
มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดีและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ให้มีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสู่มาตรฐานสากล
     3. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     4. พัฒนาครูให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
     5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ปรัชญาโรงเรียน
วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน : ประพฤติดี มีวิชา คือค่าอันประเสริฐ

คำขวัญโรงเรียน
"ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่ในธรรม นำทางอาชีพ"

ปณิธานนักเรียน
สุภาพ สะอาด ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง ช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติ
ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียน บริการสังคม คือความภูมิใจของชาว ย.ช.พ.

สีประจำโรงเรียน
: ขาว - เขียว
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สดใส อ่อนโยนและความเสียสละ
สีเขียว หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์

อักษรย่อโรงเรียน
ย.ช.พ.

ตราประจำโรงเรียนความหมายตราประจำโรงเรียน
เทียน   หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
ผลยาง หมายถึง การเผยแพร่ความรู้ คุณธรรม และความดีทั้งมวล
กระแสนำ้ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญ
   


<