[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
เพจเฟสบุ๊คโรงเรียน
QR Code Page facebook
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
0b816c04a945fce407e3deafd3daaef8.png
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
Qr-Code
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไชต์
เข้าสู่เว็บไชต์คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
งาน 8 กลุ่มสาระ
Qr-Code
งาน 8 กลุ่มสาระ
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไชต์
เข้าสู่เว็บไชต์งาน 8 กลุ่มสาระ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 235 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 139 / ดาวน์โหลด : 68 ) เจ้าของ อินทร์ ศรีรักษา
30/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่อง โมเมนตัมและการชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 โมเมนตัม ( อ่าน : 112 / ดาวน์โหลด : 187 ) เจ้าของ อินทร์ ศรีรักษา
24/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา FullText
3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาค ( อ่าน : 152 / ดาวน์โหลด : 68 ) เจ้าของ อินทร์ ศรีรักษา
19/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3( อ่าน : 87 / ดาวน์โหลด : 190 ) เจ้าของ นายสมพร หมื่นแสน
6/ก.ค./2565
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
5 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ การศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC. ( อ่าน : 123 / ดาวน์โหลด : 109 ) เจ้าของ นางสาวสุพิชฌาย์ สีหะวงษ์
13/พ.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ Think-Talk-Write วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค31101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เซต (เล่มที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซต) ( อ่าน : 263 / ดาวน์โหลด : 446 ) เจ้าของ นางสาวสุพิชฌาย์ สีหะวงษ์
21/พ.ย./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
7 การพัฒนาทักษะการปั้น ส าหรับนักเรียนโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมเพื่อส่งเสริมทักษะ ชีวิตและทักษะอาชีพสู่การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21( อ่าน : 199 / ดาวน์โหลด : 272 ) เจ้าของ นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทา
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
8 การสร้างสื่อประกอบบทเรียน เรื่ององค์ประกอบร าวงมาตรฐาน ผ่าน Google classroom( อ่าน : 194 / ดาวน์โหลด : 276 ) เจ้าของ นางสาวมินตรา ใยสะอาด
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานนาฏศิลป์ไทย( อ่าน : 184 / ดาวน์โหลด : 267 ) เจ้าของ นางสาวนฤมล ธรรมบรรเทิง
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาทักษะเทคนิคการขับร้องสู่ความเป็นเลิศด้วยสุนทรียศาสตร์ศิลป์ด้วยวิธีการประเมิน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ( อ่าน : 207 / ดาวน์โหลด : 273 ) เจ้าของ ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
11 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 172 / ดาวน์โหลด : 272 ) เจ้าของ นางสาวสุพิชฌาย์ สีหะวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น( อ่าน : 167 / ดาวน์โหลด : 276 ) เจ้าของ นางสาวแจ่มจันทร์ พลบําเรอ
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน( อ่าน : 161 / ดาวน์โหลด : 269 ) เจ้าของ นางพิชญานุช ศรีคราม
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เพลงตรรกศาสตร์ที่นักเรียนแต่งขึ้นเอง( อ่าน : 180 / ดาวน์โหลด : 272 ) เจ้าของ นางสาวจิตรทิวา นามวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของ ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น( อ่าน : 170 / ดาวน์โหลด : 267 ) เจ้าของ นางสาวนันทิยา สีหะวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดการสอนโครงงาน( อ่าน : 160 / ดาวน์โหลด : 273 ) เจ้าของ นายรุ่งนิรัตน์ ศรีนาม
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
17 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณของผู้เรียนเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น( อ่าน : 161 / ดาวน์โหลด : 269 ) เจ้าของ นายอรุณ นามวงษ์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
18 ชุดการเรียนคณิตศาสตร์รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน1 รหัสวิชา ค21101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 167 / ดาวน์โหลด : 277 ) เจ้าของ นายสํารอง ปักปิ่น
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
19 กิจกรรมพลศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาพหุปัญญา1รายการ( อ่าน : 167 / ดาวน์โหลด : 273 ) เจ้าของ ว่าที่ร้อยตรี ปิยะ อามาตร
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
20 แบบฝึกทักษะข้างเท้าด้านในกีฬาเซปักตะกร้อ( อ่าน : 177 / ดาวน์โหลด : 271 ) เจ้าของ นางสาวจํานงค์ พิบูลย์
25/มี.ค./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >><